สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         สสธท.

  ตราสัญลักษณ์

  กฎหมาย ข้อบังคับ

  ระเบียบต่างๆ

  ภาพกิจกรรม สสธท.

  คู่มือการใช้โปรแกรม

  ชสอ.

  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม

 (สสธท.กรณีเสียชีวิต)

  รายงานผลงานประจำเดือน 

 มค-สค 56

  รายงานผลงานประจำเดือน 

 กค-ธค 56

 Bookmark and Share

 

 

 
 
 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

สสธท. แบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งการโอนย้าย หนังสือแจ้งการลาออก
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงิน      สงเคราะห์
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.
ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)
ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน หลักฐานการจ่ายเงิน
หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์
Bill Payment
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ
แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 
 

แบบฟอร์ม กสธท.

โหลดใบสมัคร กสธท.

โหลดแบบฟอร์มใบลาออก กสธท. 

Bill Payment กองทุนล้านที่ 2
 
 
Online:  13
Visits:  391,654
Today:  354
PageView/Month:  24,018