สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กค-ธค 56

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

สสธท. แบบฟอร์ม

 หนังสือแจ้งการโอนย้าย หนังสือแจ้งการลาออก
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.
ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)
  ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน หลักฐานการจ่ายเงิน
หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์
 Bill Payment
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสามัญ
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา  มารดา  หรือบุตรของสมาชิก
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ
แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 
  

แบบฟอร์ม กสธท.

โหลดใบสมัคร กสธท.

โหลดแบบฟอร์มใบลาออก กสธท. 

Bill Payment กองทุนล้านที่ 2
 
 
Online:  7
Visits:  366,356
Today:  308
PageView/Month:  16,495