สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

 


สสธท.
 Bookmark and Share
 

 
 


สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


                                                                       นายมะณู  บุญศรีมณีชัย

                                                                                     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                                                                                 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

                                            

            นายเรวัตร  วัฒนพานิช      นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์        นายรัฐสิทธิ์  อินทร์ธรรม            นายแพทย์ชัชวาล  ก่อสกุล      นายประมวล  อ่อนฤทธิ์

                     อุปนายก คนที่ 1                        อุปนายก คนที่ 2                         อุปนายก คนที่ 3                        อุปนายก คนที่ 4                 อุปนายก คนที่ 5

 

                                           

               นายพรเทพ  ล้อมพรม                   นายวิทยา  ประเทศ                จ.ต.ไพโชค  คงสุทธิ                      ดร.ธานี  ก่อบุญ               นายสมคิด  อ่อนปรางค์                                                        เลขานุการ                                 เหรัญญิก                           ผู้ช่วยเลขานุการ                         ผู้ช่วยเหรัญญิก                               กรรมการ                                                                                                                                                      

                                              

                  นายสวรรค์  ต่อติด                     นายเฉลียว  ทองอยู่                   นายศิริ  เลิศไกร                   นางอารี  โคตรประทุม                                                                                                     กรรมการ                                   กรรมการ                                กรรมการ                                 กรรมการ                                 กรรมการ   


                                          

                   นางอรสา  อินทุยศ                 นายสำราญ  กลิ่นหอม                  นายวารี  แสงพันตา                 นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์                     นายธวัช  ชูตระกูล

                         กรรมการ                                  กรรมการ                                กรรมการ                                  กรรมการ                                  กรรมการ        

 

                                                

                นายสุพจน์  เฉลี่ยสมบูรณ์            นายสนธิ์  มาสอาด                นายวิจิตร  กบิลพัสดุ์                 นายสาทิตย์  คงสอน         นายประดิษฐ  ฤาเดช

                         กรรมการ                               กรรมการ                          กรรมการ                      กรรมการ                           กรรมการ

 

                                                                               

                  นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ                            นายอานันต์  ศิริ                            นายศรายุทธ  สมศรี                   เภสัชกรรัตนชัย  รัตนโคตร

                        กรรมการ                                          กรรมการ                                        กรรมการ                                      กรรมการ 

 


 


 


 

 
Online:  19
Visits:  391,665
Today:  365
PageView/Month:  24,030