สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

28 มีนาคม 2560

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมท ...

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

    สืบเนื่องจากวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ  ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ ...

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

30 มกราคม 2560

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2558 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนก ...

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมกราคม 2560

29 ธันวาคม 2559

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2558 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ  ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเ ...
 
Online:  11
Visits:  628,120
Today:  256
PageView/Month:  20,350