สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
"เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"
 

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

 นายก สสธท.

 
                                    
 
  คลิ๊ก  
 
 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี  2562
   คลิ๊ก  
 
    คลิ๊ก  
 

วิดิทัศ สสธท. ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์
 
คู่มือปฏิบัติงาน 2560
ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
Online:  3
Visits:  594,172
Today:  261
PageView/Month:  25,867
Last Update:  26/5/2562 
 

 


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมประชุม/สัมนา 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ และมีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงให้ใช้ทางร่วมในที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม (สสธท.) ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางอรทัย บุญเต็ม ประธานกรรมการ นางนันทิราพร แถวไธสง กรรมการ นางมัทนี ชีวเสถียรชัย กรรมการ นางอภิสรา หอมหวน กรรมการ นางพรสวรรค์ พรหมลักขโณ กรรมการ นางอาภัสรา มาประจักษ์ กรรมการ นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์ กรรมการ นายสุระพงษ์ บุญยะกิติ กรรมการ นายสมพร ไชยคิรินทร์ กรรมการ นส.จันทิมาทร ป้องคำ ...
 • เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดาวน์โหลด 
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รับสมัครสมาชิกรอบ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562   เอกสารเพิ่มเติม "คลิ๊ก"
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นายสนธิ์ มาสอาด รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรีและกรรมการสมาคม (สสธท.) นางอำพัน ปั้นลายนาค กรรมการ นายชาญชัย เสมียนชัย กรรมการ นส.ดาริกา จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นส.ชุติมา เกสรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคา ...
 • กำหนดให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดประกอบการรับสมัคร เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 รายละเอียด คลิ๊ก                                         
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สฌ.สอ.)  กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. สมาชิก กสธท. และคณะผู้บริหาร สสธท./คณผู้บริหาร กสธท. สมาคมวิชาชีพทั้ง 8 สมาคมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จำนวน 277 ท่าน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผลการดำเนินงานภายใต้การนำของ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ได้อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้น 3,396,891,346.75 บาท นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มากที่สุดในประเทศไทย และกสธท. ผลการดำเนินงานใ ...
 • สสธท.แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ คลิ๊ก
 

 

   

 การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
ดาวโหลดเอกสาร
 
        
  
สารจากนายก สสธท.
ข่าวเด่น

 

 

 
ภาพกิจกรรม สสธท.

 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
 • ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย นางธนพรรณ คำเขียว จำนวนเงิน 1,029,671.24 บาท นางพิศมัย พันธ์วงศา (สมาชิกล้านที่ 1 และ ล้านที่ 2) จำนวนเงิน 2,030,645.40 บาท นายธีรวุฒิ นาคธน 1,033,918.56 บาท ณ? ห้องประชุมวงกลม ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายวัฒนะ ชุ่มวงจันทร์ จำนวนเงิน 1,065,933.00 บาท นางพรณี ภูแก้วสิริกุล จำนวนเงิน 1,066,334.50 บาท สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ ...
 • ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และนายศรายุทธ สมศรี กรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายชูเกียรติ เทศประสิทธิ์   ฃสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ท ...
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพนางภัสบุษย์ สิ้นเคราะห์    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพนางภัสบุษย์ สิ้นเคราะห์ ให้แก่ผู้รับปะโยชน์ ...
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จำกัด เป็นตัวแทน สสธท. มอบเงินสงเคราห์ครอบครัวให้ทายาทสมาชิกราย นายธานี ธีรภัคธนบดี   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (ประเภทสามัญ ...
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
170 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมา
25/5/2562 14:02:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
59 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว
26/5/2562 14:16:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวสุขภาพน่ารู้
32 "แพ้อาหาร" กับทุกเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ และควรรู้
7/12/2561 10:40:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ กสธท.
ข่าวรายละเอียดกองทุน
34 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
31/7/2560 19:38:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
21 เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด
30/8/2561 8:41:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Online:  3
Visits:  594,172
Today:  261
PageView/Month:  25,867