สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
"เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"
 

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

 นายก สสธท.

 
                                    
 
  คลิ๊ก  
 
 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี  2562
   คลิ๊ก  
 
    คลิ๊ก  
 

วิดิทัศ สสธท. ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์
 
คู่มือปฏิบัติงาน 2560
ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
Online:  10
Visits:  628,150
Today:  286
PageView/Month:  20,387
Last Update:  19/7/2562 
 

 


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สสธท ./กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบโปรแกรมฌาปนกิจ นำโดย นายจรัญ เผือดจันทึก รองประธานฯ คนที่ 1 นางอารี โครตประทุม กรรมการศูนย์ประสานงานฯและกรรมการ กสธท.และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมท ...
 • ณ ที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมติกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 5.25 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น  Download เอกสาร
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม และดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ นางเรณู รัตนสุวรรณ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและได้มอบรายงานกิจการ พร้อมคู่มือ ปฎิบัติงา ...
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมติเวียนคณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง สสธท.ชุดที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 > ดาวโหลดเอกสาร <
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม(สสธท.) นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม นายพรเทพ ล้อมพรม กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นายวรายุส วรรณวิไล ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล นายณยศ ชินวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรง ...
 • การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 สสธท.วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันนี้ งดงามสำเร็จ ด้วยดีด้วยความสุข กราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ สสธท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และผู้แทนสมาคม 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   จำนวน 218 คน โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ทั้งนี้สมาคมได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 3,411 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,671,440,198.40 บาท นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยสมาคมได้มอบป้ายเงินส ...
 • สสทธ.ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จากเดิม ห้องประชุม ชั้น 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยขอแจ้งประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก บุคคลเป็นรองผู้จัดการ สสธท. จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 

  
 
 

 
 

 

                                            
 
  
                                หนังสือรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
                                                                            เอกสาร    
 
        
  
สารจากนายก สสธท.
ข่าวเด่น

 

 

 
ภาพกิจกรรม สสธท.

 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางอรุณ สุขศรี สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด โดย นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ รองประธานสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธ ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสมพงษ์ สุวรรณรัตน์ จำนวนเงิน 1,034,260.66 บาท นายเจริญ ทาวะรมย์ จำนวนเงิน 1,029,735.92 บาท สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบ ...
 • ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย นางธนพรรณ คำเขียว จำนวนเงิน 1,029,671.24 บาท นางพิศมัย พันธ์วงศา (สมาชิกล้านที่ 1 และ ล้านที่ 2) จำนวนเงิน 2,030,645.40 บาท นายธีรวุฒิ นาคธน 1,033,918.56 บาท ณ? ห้องประชุมวงกลม ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายวัฒนะ ชุ่มวงจันทร์ จำนวนเงิน 1,065,933.00 บาท นางพรณี ภูแก้วสิริกุล จำนวนเงิน 1,066,334.50 บาท สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ ...
 • ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และนายศรายุทธ สมศรี กรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายชูเกียรติ เทศประสิทธิ์   ฃสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ท ...
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
177 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
9/7/2562 19:28:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
19/7/2562 9:24:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวสุขภาพน่ารู้
32 "แพ้อาหาร" กับทุกเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ และควรรู้
7/12/2561 10:40:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ กสธท.
ข่าวรายละเอียดกองทุน
34 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
31/7/2560 19:38:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
21 เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด
30/8/2561 8:41:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Online:  10
Visits:  628,150
Today:  286
PageView/Month:  20,387