สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

               

                        สสธท.
 "เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"

    ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 
 
 
Online:  10
Visits:  674,979
Today:  195
PageView/Month:  26,209
Last Update:  19/9/2562
สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

        เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

 

         ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.)

 ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) เชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกประชุมหารือพิจารณา แนวทางการสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรมีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์โดยมี ชสอ.เป็นองค์กรกลางในการดำเนินงาน 


          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 และ วันที่ 12 ธันวาคม 2553 ต่อมา ชสอ. และ สสอท.

ได้เชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมฯ และตั้งคณะผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

                    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้ทำการจดทะเบียนถูกต้อง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 แล้ว   เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2554 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 50/2554 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง ได้รับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.2545 และมีฐานะนิติบุคคล ตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ. 2545 มีรายการสังเขป ดังต่อไปนี้

 


ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/002

 วันรับจดทะเบียน 14 กุมภาพันธ์ 2554   ชื่อ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

 


วัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ผู้เริ่มก่อการ 1. นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก      2. นายวิวัฒน์ ธาราสมบัติ         3. นายพรเทพ ล้อมพรม 

               4. นายเฉลียว ทองอยู่           5. นายสมคิด อ่อนปรางค์         6. นายธวัช ชูตระกูล         7.นายวิทยา ประเทศ

 


คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554เห็นชอบให้ประกาศ  แต่งตั้ง คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ดังต่อไปนี้

1. นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก   นายกสมาคม            2. นายวิวัฒน์ ธาราสมบัติ อุปนายกสมาคม

3. นายพรเทพ ล้อมพรม     เลขานุการ                4. นายวิทยา ประเทศ เหรัญญิก

5. นายสมคิด อ่อนปรางค์    ผู้ช่วยเลขานุการ         6. นายธวัช ชูตระกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายเฉลียว ทองอยู่      กรรมการ

 

 


ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 ที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งคณะ กรรรมการดำเนินการ ชุดที่ จำนวน 30 คน และกรรมการได้เลือกตั้งกันเอง เพื่อดำรงตำแหน่งตามที่เห็นสมควร และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ทราบ ดังนี้

1. นายมะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม                      

2. นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก อุปนายก คนที่ 1         

4. นางสำราญ ศิริวัตร อุปนายก คนที่ 3              

6. นายคณิต เล้าตระกูล อุปนายก คนที่ 5           

8. นายพรเทพ ล้อมพรม เลขานุการ                  

10. นายสมคิด อ่อนปรางค์ ผู้ช่วยเลขานุการ                        

12. นายเฉลียว ทองอยู่ กรรมการ                  

14. นายยอดชาย กลมศิลา กรรมการ                

16. จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ กรรมการ                

18. นายสำราญ กลิ่นหอม กรรมการ               

20. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการ              

22. เภสัชกรหญิงมาลินี โตวนิชย์ กรรมการ           

24. นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ กรรมการ                  

26. นายวารี แสงพันตา กรรมการ                 

28. นางอารี โคตรประทุม กรรมการ                

30. นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ กรรมการ

3. นายวิวัฒน์ ธาราสมบัติ อุปนายก คนที่ 2 

5. นายปรีดา ภิญโญทรัพย์ อุปนายก คนที่ 4  

7. นายสมพงษ์ เอียดประพาล อุปนายก คนที่ 6   

9. นายวิทยา ประเทศ เหรัญญิก  

11. นายธวัช ชูตระกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก     

13. นายเรวัตร วัฒนพานิช กรรมการ 

15. นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการ

17. นางอรสา อินทุยศ กรรมการ

19. นางสุมาลี ปัสนานนท์ กรรมการ

 21. นายสุรนิตย์ ศรีมงคล กรรมการ

 23. นายศิริ เลิศไกร กรรมการ

 25. นายสวรรค์ ต่อติด กรรมการ 

27. นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม กรรมการ

29. นายสุเมธ ปัตตานี กรรมการ

   

 

คลิกดูแผนที่

 

 

 

 
 
Online:  10
Visits:  674,979
Today:  195
PageView/Month:  26,209