สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

       แบบฟอร์ม สสธท.                            
       
      เอกสารใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562  
ใบสมัครประเภทสามัญ
      ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส และบุตร
     

หนังสือแจ้งการโอนย้าย

     

หนังสือแจ้งการลาออก

     

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 
       
     

ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน

     

หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์  

     

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

     

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ

     

แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 

     

ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)

      แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารประกอบยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
     
       แบบฟอร์ม กสธท.
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)    
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป) 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - สมัครตรง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - ศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มขอรับเงิน - สมัครตรง
แบบฟอร์มขอรับเงิน - ศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) ล้านที่ 2  
แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก กสธท.
แบบฟอร์มตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน กสธท.
     

 


 
Online:  4
Visits:  650,536
Today:  80
PageView/Month:  24,341