สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
"เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก"
                        


สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

 แบบฟอร์ม สสธท.                                   
   
เอกสารใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ 1 เมษายน พ.ศ.2562    
ใบสมัครประเภทสามัญ  
ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บุตรของสมาชิก  

หนังสือแจ้งการโอนย้าย

 

หนังสือแจ้งการลาออก

 

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 

ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน

หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์  (ตัวอย่างวิธีกรอกข้อมูล)

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ

แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 

ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)

 
 แบบฟอร์ม กสธท.
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)    
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป) 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - สมัครตรง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - ศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มขอรับเงิน - สมัครตรง
แบบฟอร์มขอรับเงิน - ศูนย์ประสานงาน
แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) ล้านที่ 2  
แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิก กสธท.
แบบฟอร์มตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน กสธท.

    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Online:  3
Visits:  575,650
Today:  610
PageView/Month:  21,493