สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

    สสธท.
 คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
 

 
Online:  4
Visits:  410,438
Today:  16
PageView/Month:  11,208
Last Update:  18/1/2561สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  

     

          ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

         นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
         
นายเรวัตร  วัฒนพานิช นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์         นายรัฐสิทธิ์  อินทร์ธรรม นายแพทย์ชัชวาล  ก่อสกุล นายประมวล  อ่อนฤทธิ์
อุปนายก คนที่ 1 อุปนายก คนที่ 2  อุปนายก คนที่ 3 อุปนายก คนที่ 4  อุปนายก คนที่ 5

นายพรเทพ  ล้อมพรม นายวิทยา  ประเทศ    จ.ต.ไพโชค  คงสุทธิ  ดร.ธานี  ก่อบุญ นายสมคิด  อ่อนปรางค์
เลขานุการ    เหรัญญิก  ผู้ช่วยเลขานุการ    ผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการ 

  นายสวรรค์  ต่อติด นายเฉลียว  ทองอยู่  นายศิริ  เลิศไกร   นางอารี  โคตรประทุม นางอรสา  อินทุยศ 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 
นายสำราญ  กลิ่นหอม  นายวารี  แสงพันตา  นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์ นายธวัช  ชูตระกูล นายสุพจน์  เฉลี่ยสมบูรณ์
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 
  นายสนธิ์  มาสอาด นายวิจิตร  กบิลพัสดุ์ นายสาทิตย์  คงสอน นายประดิษฐ  ฤาเดช นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 
   
นายอานันต์  ศิริ นายศรายุทธ  สมศรี เภสัชกรรัตนชัย  รัตนโคตร    
  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ     
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                          

                                                    

 


 


 


 

 

 

 

 

 


 
Online:  4
Visits:  410,438
Today:  16
PageView/Month:  11,208