สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
"เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"
 
 

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         

                                                                                                                                                                                                 
 

ดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร 

 
   ผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
                        

นางสาววันดี  เสมคำ

   นางสมจิตร์  โสภา นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม  
 ผู้ประสานงานพัสดุ   เจ้าหน้าที่การเงิน   เจ้าหน้าที่บัญชี
     
     
 นางสาวภัครนรา เทพสุธา  นางสาวรุ่งตะวัน ผิวผ่อง นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
เจ้าหน้าที่บัญชี
 เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์ นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ นายวัชรัศน์ เอื้อพงษ์พันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนทศ 
     
 
ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เดชผดุง
นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง
นางสาวสุจิตรตรา เทศถา
 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนทศ
 เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
นางสาวศิริพร วัชรกุล นางจารุมน ทรัพย์สิน  
เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานบริการ  

 

                                                                            

         

 

 

                  

                                                             

                                                                          

         

                            

 

  


 


  

 

 

 

   

 

 
Online:  4
Visits:  575,604
Today:  564
PageView/Month:  21,425