สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         

                                                                                                                                              
 

    ดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร 

 
      ผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
          
   นางสาวพรปรวีณ์ สุริยะก้านตรง   
      รองผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
                                    
นางสมจิตร์  โสภา  นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง    นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
 เจ้าหน้าที่การเงิน
  เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่บริหาร
     
   
 นางสาวภัครนรา เทพสุธา  นางสาวรุ่งตะวัน ผิวผ่อง นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม
เจ้าหน้าที่บัญชี
 เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่บัญชี
 
   
นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์ นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ นายวัชรัศน์ เอื้อพงษ์พันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนทศ 
     
 
ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เดชผดุง
นางสาวศิริพร วัชรกุล นางสาวสุจิตรตรา เทศถา
 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
   
 
นางจารุมน ทรัพย์สิน  
 
พนักงานบริการ  

 

                                                                            

         

 

 

                  

                                                             

                                                                          

         

                            

 

  


 


  

 

 

 

 
Online:  5
Visits:  628,103
Today:  239
PageView/Month:  20,331