สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         

                                                                                                                                              
 

    ดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร 

 
      ผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
          
   นางสาวพรปรวีณ์ สุริยะก้านตรง   
      รองผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
                                        
นางสมจิตร์  โสภา  นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง    นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
   
 นางสาวภัครนรา เทพสุธา  นางสาวรุ่งตะวัน ผิวผ่อง นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม
เจ้าหน้าที่บัญชี
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว เจ้าหน้าที่บัญชี
 
   
นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์ นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ นายวัชรัศน์ เอื้อพงษ์พันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนทศ 
     
 
ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เดชผดุง
นางสาวศิริพร วัชรกุล นางสาวสุจิตรตรา เทศถา
 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
นางสาวอัญฑิกา วรรณาวงษ์
นางสาวจันทิมา ทิศพรม
 
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
     
 
   
 
นางจารุมน ทรัพย์สิน  
 
พนักงานบริการ  

 

                                                                            

         

 

 

                  

                                                             

                                                                          

         

                            

 

  


 


  

 

 

 

 
Online:  14
Visits:  674,939
Today:  155
PageView/Month:  26,160