สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

   

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

นายก สสธท.

 

 
 
 
 
   คลิ๊ก 
 
วิดิทัศ สสธท. ประจำปี พ.ศ.2563
 
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดรายงาน
 
คู่มือปฏิบัติงาน 2560

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
Online:  3
Visits:  846,115
Today:  976
PageView/Month:  32,167
Last Update:  28/5/2563
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  • สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม
  • ประกาศ. เรื่อง วันเวลาเปิดทำการสำนักงานสมาคม สสธท. 
  •              สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สมาชิกมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ไม่รับสมัคร สมาชิกประเภทสมทบบิดา-มารดา และสมทบคู่สมรส เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง               & ...
  • อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศที่สมาคมกำหนด โดยส่งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว นั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มีมติกำหน ...
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการรับสมัครสมาชิกสมาคม และใบรับรองแพทย์ คลิก
  • สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.05 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติม
  •             สสธท. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. /สมาชิก กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./คณะผู้บริหาร กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 279 ท่าน สสธท. ภายใต้การนำของ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 สสธท. ได้อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้นจำนวน 3,994 ราย เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 4,286,901,552.30 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบหกล้าน ...

 

 


 

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง

“อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ”

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง

  จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม

 
 
 
 

ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
220 สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
27/5/2563 14:03:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
73 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
18/5/2563 8:35:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
35 เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
8/4/2563 15:45:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
 
Online:  3
Visits:  846,115
Today:  976
PageView/Month:  32,167