สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

              

 

สสธท.
"เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"
 

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

 นายก สสธท.

 
                       
 
  คลิ๊ก 
 
 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี  2562
   คลิ๊ก 
 
    คลิ๊ก 
 

วิดิทัศ สสธท. ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์
 
คู่มือปฏิบัติงาน 2560
ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 
 เอกสารประกอบการประชุม 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
Online:  4
Visits:  699,391
Today:  790
PageView/Month:  28,876
Last Update:  15/10/2562 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  มีความประสงค์สอบราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัด บริเวณสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ซึ่งต้องถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดพื้นดินเหนือระดับทางเท้า (ฟุตบาท) 50 เซนติเมตร โดยใช้ดินซีแลค 1 เมตร พร้อมบดอัด และดินดำ ชั้น 2 พร้อมบดอัด           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม โดยตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ นายวิจิตร กบิลพัสดุ์ กรรมการสมาคม ออกตรวจเยี่ยมสูนยืประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประธานฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม โดยตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ เหรัญญิกสมาคม ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประธานผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม โดยตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต กรรมการสมาคม ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประธานฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดังนี้่ 1.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด 2.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด 3.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด 4.ศูนย์ประส ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุณศรีมณีชัย นายกสมาคม โดยตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประธานฯ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดังนี้ 1.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอำนาจเจริญ จำกัด 2.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางสะอาด วาฤทธิ์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด โดย นายอานันต์ ศิริ กรรมการ สสธท. นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์ ประธานกรรมการฯ นางสุกัล เขื่อนแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ สสธท.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1015891.32 บาท ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลน่าน จำกัด มา ณ ที่นี้
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์  ออมทรัพย์ โรงพยาบาล สาธารณสุข ทั่วประเทศ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนก่อสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างเสบียงบุญเป็นสถานปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้ว  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดย สสธท. ได้สมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ กสธท. สมทบทุนอีก จำนวน 1,000,00 ...
 • สสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 10/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี เปิดโอกาศให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรงได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง ดูเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                 
                                                                               
 
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นำโดย น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 3 คน ได้เข้าสแกนเอกสารที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จำกัด ซึ่งมีสมาชิก  สสธท. จำนวน 79 ราย      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสัง ...
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นำโดยนายสนธิ์ มาสอาด กรรมการสมาคม ประจำศูนย์ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 5 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 805 ราย      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรีจำกัด  ที่กรุณาให้ความอนุ ...
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นำโดยนายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม กรรมการประจำศูนย์ประสานงาน และ น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 4 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 428 ราย      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออ ...
 • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นำโดยนายประดิษฐ? ฤาเดช ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม? กรรมการประจำศูนย์ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 4 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 507 ราย      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณนายสิทธิพร? ทรัพย์แสนดี? ประธานกรรมการ? นางดุสดี? สุวรรณนุ่ม? ผู้จัดการ? ...
 • เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด    Don't wait for the perfect momentTake the moment and make it perfect.อย่ามัวแต่เฝ้ารอช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตแต่จงสร้างช่วงเวลาดีๆให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยตัวคุณเองสสธท./ กสธท. เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้แด่สมาชิกวิชาชีพชาวสาธารณสุข ในนามของฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณนายประดิษฐ  ฤาเดช กรรมการ สสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สมาคมก้าวเดินและอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจมากค่ะ

 

หนังสือรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 

 เอกสาร
 
สารจากนายก สสธท.

 

 
ภาพกิจกรรม สสธท.
 
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกร์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายเกียม พวงสด สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จำนวนเงิน 1,014623.15 บาท
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายวิชัย บุญทวีกุล สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางอรุณ สุขศรี สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด โดย นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ รองประธานสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธ ...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสมพงษ์ สุวรรณรัตน์ จำนวนเงิน 1,034,260.66 บาท นายเจริญ ทาวะรมย์ จำนวนเงิน 1,029,735.92 บาท สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบ ...
 • ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย นางธนพรรณ คำเขียว จำนวนเงิน 1,029,671.24 บาท นางพิศมัย พันธ์วงศา (สมาชิกล้านที่ 1 และ ล้านที่ 2) จำนวนเงิน 2,030,645.40 บาท นายธีรวุฒิ นาคธน 1,033,918.56 บาท ณ? ห้องประชุมวงกลม ...
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
201 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน
7/10/2562 9:58:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
63 อนามัยสุรินทร์
19/9/2562 16:02:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวสุขภาพน่ารู้
32 "แพ้อาหาร" กับทุกเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ และควรรู้
7/12/2561 10:40:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
25 สสธท.เคลื่อนที่
9/10/2562 15:37:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
                                                                               
                                                     
                                                                               
                                                     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Online:  4
Visits:  699,391
Today:  790
PageView/Month:  28,876