สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

31 มีนาคม 2563

             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 รับสมาชิกอายุไม่เกิน 54 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร ไม่รับสมัคร สมาชิกประเภทสมทบบิดา ...

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท.

24 มีนาคม 2563

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท. เพิ่มเติม Click

สสธท.แจ้งหลักเกณฑ์การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สสธท.

17 มีนาคม 2563

สสธท.แจ้งหลักเกณฑ์การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สสธท. เอกสารเพิ่มเติม Click

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท.

17 มีนาคม 2563

            สสธท. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. /สมาชิก กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./คณะผู้บริหาร กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 279 ท่าน สสธท. ภายใต้การนำของ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสม ...

สสธท.กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 5.10 บาท

30 มกราคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็น ...
 
Online:  7
Visits:  814,764
Today:  497
PageView/Month:  8,615