สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. แจ้งยืนยันการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 และขอยกเลิก ภาคเช้า

9 มีนาคม 2563

สสธท. แจ้งยืนยันการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีและขอยกเลิกการสัมมนาวิชาการร่วม 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ภาคเช้า  เพิ่มเติม

สสธท.รับสมัครสมาชิก รอบ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

5 มีนาคม 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 12 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรงได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง  ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์ประสานงานดีเด่น

17 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ประสานงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อบริการสมาชิกให้พึงพอใจเข้าถึงและทั่วถึง เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือ เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารเพิ่มเติม  

สสธท.กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 5.10 บาท

30 มกราคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็น ...
 
Online:  16
Visits:  1,112,362
Today:  928
PageView/Month:  17,071