สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์ประสานงานดีเด่น

17 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ประสานงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อบริการสมาชิกให้พึงพอใจเข้าถึงและทั่วถึง เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือ เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารเพิ่มเติม  

สสธท.กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 5.10 บาท

30 มกราคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็น ...

สสธท.รับสมัครสมาชิก รอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

30 มกราคม 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรงได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง

สสธท.รับสมัครสมาชิก รอบ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

27 พฤศจิกายน 2562

สสธท.รับสมัครสมาชิก รอบ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562  ดาวโหลดเอกสาร
 
Online:  2
Visits:  935,520
Today:  96
PageView/Month:  24,614