สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน

7 ตุลาคม 2562

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 7 ตุลาคม 2562

เข้าชม 295

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  มีความประสงค์สอบราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัด บริเวณสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ซึ่งต้องถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดพื้นดินเหนือระดับทางเท้า (ฟุตบาท) 50 เซนติเมตร โดยใช้ดินซีแลค 1 เมตร พร้อมบดอัด และดินดำ ชั้น 2 พร้อมบดอัด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และกำหนดพิจารณาใบเสนอราคาในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียด ได้ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 08 1917 1867 ในวันและดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติมคลิก

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  814,962
Today:  45
PageView/Month:  8,880