สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 5.15 บาท

25 พฤศจิกายน 2562

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 240

              อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่vสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547
ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศที่สมาคมกำหนด โดยส่งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว นั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มีมติกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 5.15 บาท และสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายศพละ 5.15 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  เอกสารเพิ่มเติม

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  814,721
Today:  454
PageView/Month:  8,561