สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 5.10 บาท

30 มกราคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคน มีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1 (3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547
ในการกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศที่สมาคมกำหนด โดยส่งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว นั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มีมติกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 5.10 บาท และสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ตายศพละ 5.10 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Bookmark and Share
 
Online:  8
Visits:  869,450
Today:  285
PageView/Month:  8,524