สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

หนังสือ เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 194

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน เลขที่ นบ 73801/002 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดนั้น
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “นโยบายการจัดสวัสดิการให้กับภาคประชาชน” ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 สสธท. จึงขอความร่วมมือมายังท่านแจ้งสมาชิกและแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 37 และระเบียบสมาคมว่าด้วยการประชุมใหญ่ ข้อ 4 (2) พร้อมส่งหนังสือแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกและสมาชิกรวมทั้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ไปยังสมาคมทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1342 ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  เอกสารเพิ่มเติม

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  814,992
Today:  75
PageView/Month:  8,910