สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 

ระเบียบสมาคม พ.ศ.2555  
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ.2555  
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555  
ระเบียบว่าด้วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2558  
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสาร พ.ศ.2558  
ระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานสมาคม พ.ศ.2558

 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2559  
เจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน พ.ศ.2559

 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วย กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562  
ระเบียบกองทุนเพื่อความมั่นคงว่าด้วย การจ่ายเงินกองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2562
 
ประกาศแนวทางดำเนินงานของูศนย์ประสานงาน สสธท. พ.ศ. 2562  


ระเบียบสมาคม พ.ศ.2563  
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563  
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2563     

 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2564  
ระเบียบสมาคมว่าด้วย วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว   
 

 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2565
ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2565   
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565
   


ระเบียบสมาคม พ.ศ.2566
ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2566


    

  
Online:  4
Visits:  1,607,301
Today:  581
PageView/Month:  55,417