สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

รายงานประจำปี 2565
   
   เดือนมกราคม
 
รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2565


 
 เดือนกุมภาพันธ์
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 
เดือนมีนาคม
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน  มีนาคม 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มีนาคม 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มีนาคม 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มีนาคม 2565   
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มีนาคม 2565
 
เดือนเมษายน
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน   เมษายน 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  เมษายน 2565  
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2565
 
เดือนพฤษภาคม
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน   พฤษภาคม 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 
เดือนมิถุนายน
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน   มิถุนายน 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2565  
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน 2565
 
เดือนกรกฎาคม
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน   กรกฎาคม 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  กรกฎาคม 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 
เดือนสิงหาคม
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน  สิงหาคม 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหา 2565
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2565

 
เดือนกันยายน
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน  กันยายน 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2565
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2565
เดือนตุลาคม
 รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2565
 รายงานรับแจ้งการเสียชีวิตสมาชิก สสธท. เบื้องต้น ประจำเดือน  ตุลาคม 2565
 รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2565
 รายงานการพ้นสภาพและขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2565
 รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2565
 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2565
 
 
 
 
 
Online:  4
Visits:  1,470,934
Today:  125
PageView/Month:  6,444